امروز:
خوراک سایت
وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران شهر جدید اندیشه

رزومه

اعضای فعلی هیات مدیره

  مهدی مسلم خانی   سرپرست شرکت فوق لیسانس ۱۳۹۸/۲/۱۶ تا کنون       مهدی خانی   عضو هیات مدیره فوق لیسانس ۱۳۹۶/۶/۱۲ تا کنون           رضا رمضانپور   عضو هیات مدیره فوق لیسانس ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تا کنون       ...

رزومه مدیرعامل

 محمد آئینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فوق لیسانس ۹۲/۰۸/۱۳ تا کنون ...