- شرکت عمران شهر جدید اندیشه - https://andisheh-ntoir.gov.ir -

اعضای فعلی هیات مدیره

 

مهدی مسلم خانی

مهدی مسلم خانی

 

سرپرست شرکت

فوق لیسانس

۱۳۹۸/۲/۱۶ تا کنون

 

 


 

مهدی خانی

مهدی خانی

 

عضو هیات مدیره

فوق لیسانس

۱۳۹۶/۶/۱۲ تا کنون

 

 

 


    رضا رمضانپور [1]

 

عضو هیات مدیره

فوق لیسانس

۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تا کنون