شرکت عمران شهر جدید اندیشه وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به انجام عملیات احداث مسجد امام هادی (علیه السلام) واقع در فاز ۵ شهر جدید اندیشه به صورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵ / ۱۰۰ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۸۹ با مبلغ برآورد اولیه و به هنگام شده ۷۴۹ ر ۸۱۶ ر ۸۷۶ ر ۳۷ ریال و بر پایه قیمت های فهارس بهای سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق مناقصه عمومی و بصورت یک مرحل های اقدام نماید.

متن کامل آگهی منتشر شده به شرح ذیل می باشد:

این خبر را به اشتراک بگذارید :