عنوان خدمت شناسه خدمت فرم شناسنامه خدمت نمودارفرایند خدمت فرمهای موردنیاز نظرسنجی
1-ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید
1-1- تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید 15061699103 دانلود نظر سنجی
2-1- اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید 15061699104 دانلود نظرسنجی
2-واگذاری زمین در محدوده شهرهای جدید
1-2- فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید 15021700100 دانلود نظرسنجی
2-2- انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید 15021700101 دانلود نظرسنجی
3- واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید 15011701000 دانلود نظرسنجی
4-آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید
1-4- تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702100 دانلود نظرسنجی
2-4- آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702101 دانلود نظرسنجی
5-طراحی شهری و تأمین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه مسکن در محدوده شهرهای جدید
1-5- تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید 15031703100 دانلود نظرسنجی
2-5- تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید 15021703101 دانلود نظرسنجی
3-5- برنامه­ ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی 15011703102 دانلود نظرسنجی
4-5- تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر 15011703103 دانلود نظرسنجی
6- تجهیز شهرهای جدید
1-6- پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی 15021704100 دانلود نظرسنجی
2-6- پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی 13051704101 دانلود نظرسنجی
3-6- احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی 13051704102 دانلود نظرسنجی
4-6- طرّاحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی 13051704103 دانلود نظرسنجی
5-6- اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید 15021704104 دانلود نظرسنجی
6-6- مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی 15021704105 دانلود نظرسنجی
7-6- اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید 15021704106 دانلود نظرسنجی
7-حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید 15061705000 دانلود نظرسنجی
8-حمایت از فناوری­های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید 15051706000 دانلود نظرسنجی
9-پاسخگویی
1-9- رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین 15061707100 دانلود نظرسنجی
2-9- اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی 15061707101 دانلود نظرسنجی
10- حمایت از پژوهش­های مرتبط
1-10- حمایت از پایان­ نامه ­های دانشجویی 15051708100 دانلود نظرسنجی
2-10- حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده­های نو 15051708101 دانلود نظرسنجی