• وجود امکانات بالقوه در جهت تامین اشتغال برای ساکنان آینده
  • دسترسی مناسب به شبکه های ارتباطی منطقه از جمله آزادراه تهران – کرج و شبکه راه آهن
  • وجود ساخارهای توسعه پایدار شهری
  • وجود امکانات لازم از نظر تامین نیازهای اولیه ساکنین با توجه به استقرار آن در مجاورت با کانون های اجتماعی و فرهنگی و تکامل یافته از جمله شهرستان های شهریار و کرج
  • وجود اراضی غیر قابل کاشت

 

  • Availability of potentials to secure future employment opportunities
  • Easy access to connection networks in the region such as : Tehran-Karaj , high ways and rail way grid
  • Availability of sustainable urban development infrastructurals
  • Availability of facilities to meet resident’s basic needs in terms of the vicinity to accomplilshed social & cultural centers like Shahriar & Karaj towns
  • Existence of arid lands