سید سعید شریفی

سید سعید شریفی

رئیس اداره مالی، ذیحسابی و درآمدها تلفن داخلی ۲۱۳
احمدرضا سید مهدوی

احمدرضا سید مهدوی

معاون اداری و مالی تلفن داخلی ۲۰۹
منوچهر اختیاری

منوچهر اختیاری

مشاور مدیرعامل و دبیر هیآت مدیره تلفن داخلی ۲۰۸
جواد حمامیان

جواد حمامیان

رئیس اداره حراست تلفن داخلی ۲۱۰
بهمن ابوحمزه

بهمن ابوحمزه

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت ها تلفن داخلی ۲۱۴
امیر ایمان زاده

امیر ایمان زاده

معاون امور مالی و سرپرست امور اداری تلفن داخلی۲۱۲
وحید ایمانی

وحید ایمانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات تلفن داخلی ۲۱۱
ابراهیم دستور نیکو

ابراهیم دستور نیکو

مدیر برنامه ریزی و توسعه شهری تلفن داخلی ۱۳۵
ابراهیم اسدی

ابراهیم اسدی

رئیس اداره فنی و اجرایی تلفن داخلی ۲۱۵