ردیف

نام

آدرس

۱

کلانتری ۱۶ اندیشه

فاز ۳ بلوار آزادی جنب خیابان بوستان

۲

پاسگاه راهنمائی و رانندگی

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی جنب کلانتری ۱۶ اندیشه

۳

اداره اماکن و اداره گذرنامه

فاز ۴ اندیشه بلوار گلهای شرقی خیابان توحید خیابان علم

۵

کلانتری ۱۶ اندیشه

فاز ۳ بلوار آزادی جنب خیابان بوستان

۶

پاسگاه راهنمائی و رانندگی

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی جنب کلانتری ۱۶ اندیشه