نام واحد آموزشی

فاز

محله

مساحت (مترمربع)

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما

۳

۲۳

۸۴/۴۳۵۱

ـــ

دانشگاه آزاد اسلامی

۳

۲۹

۲۰۰۰۰

ـــ