نکات: برای برای نمایش تمام صفحه از نوار ابزار پایین محیط نمایش استفاده نمایید. برای گردش بین نقاط ، روی نشانه های حساس ستاره کلیک کنید.