ردیف

اسامی­ اعضاء هیئت­ مدیره پست­ سازمانی تحصیلات تاریخ­ انتصاب

تاریخ­ خروج

۱

آقای عباس نصیریان مدیرعامل ــــ ۱۳۷۱ ۱۳۷۶

۲

آقای صمد شاپوری عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۱

۱۳۷۲

۳

آقای محمدرضا پاک ­سرشت عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۱

۱۳۷۱

۴

آقای علیرضا طائفه رستمی عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۱

۱۳۷۲

۵

آقای علیرضا رثائی عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۲

۱۳۷۴

۶

آقای محسن فیضی عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۲

۱۳۷۵

۷

آقای جعفر کیوانی عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۴

۱۳۷۶

۸

آقای حسن حدادزاده شکیبا عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۵

۱۳۷۷

۹

آقای حسن حدادزاده شکیبا مدیرعامل ــــ ۱۳۷۷

۱۳۸۱

۱۰

آقای ابوالفضل کلهر عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۶

۱۳۷۷

۱۱

آقای عزت­اله ظفری عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۶

۱۳۷۷

۱۲

آقای پرویز امجدی دامداباجا عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۶

۱۳۷۷

۱۳

آقای علی­اکبر انجمنی عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۸

۱۳۷۸

۱۴

آقای سیدشمس میریان عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۸

۱۳۸۲

۱۵

آقای مجید غفوری عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۸

۱۳۷۸

۱۶

آقای علی­اصغر امیرکاردوست عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۸

۱۳۸۰

۱۷

آقای خسرو ارتقائی عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۷۹

۱۳۸۰

۱۸

آقای بیوک موسوی عضو هیئت مدیره ــــ

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۹

آقای محمدحسن نظرپور مدیرعامل ــــ ۱۳۸۱

۸۳/۶/۱۶

۲۰

محمدخلیل داستان عضو هیئت مدیره ــــ ۱۳۸۴

۱۳۸۵

۲۱

آقای محمود رحیمی عضو هیئت مدیره فوق­ لیسانس ۱۳۸۲/۴/۱۴

۸۳/۶/۱۶

۲۲

آقای محمود رحیمی مدیر عامل فوق­ لیسانس ۱۳۸۳/۶/۱۷

۸۵/۴/۳

۲۳

آقای حسین جدلی مدیرعامل فوق­ لیسانس ۱۳۸۵/۴/۳

۸۸/۱۲/۲۹

۲۴

آقای توکل قاسمی عضو هیئت مدیره لیسانس ۱۳۸۲/۴/۱۴

۸۹/۸/۳۰

۲۵

سیدمهدی مهیمنی عضو هیئت مدیره فوق­ لیسانس ۱۳۸۶/۳/۲۲

۸۹/۱۲/۲۹

۲۶

آقای پرویز کریمی مزیدی عضو هیئت مدیره فوق­ لیسانس ۱۳۸۲/۴/۴

۸۷/۱۲/۱

۲۷

سیداحمد عطشانی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس ۱۳۸۴/۵/۱۵

۸۷/۷/۱

۲۸

مجید فتوره چی عضو هیئت مدیره فوق ­لیسانس ۱۳۸۷/۴/۱۹

۸۸/۱۲/۲۹

۲۹

همتعلی عبدی نژاد عضوهیئت مدیره فوق­ لیسانس ۱۳۸۹/۴/۲

۹۰/۷/۱۸

۳۰

نادر آزاده مدیر عامل فوق لیسانس ۱۳۸۹/۹/۲۳

۹۱/۳/۱۳

۳۱

محمود امیرنعمتی مدیر عامل فوق لیسانس ۱۳۹۱/۳/۱۳

۱۳۹۲/۴/۱۰

۳۲

احمدرضا سید مهدوی

عضو هیئت مدیره

لیسانس ۱۳۸۹/۱۲/۱

۱۳۹۴/۹/۱

 ۳۳

حمیده محمدزاده تیتکانلو عضو هیئت مدیره دکتری ۱۳۹۳/۲/۱

۱۳۹۶/۱/۲۰

۳۴ احمدرضا عقیقی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس ۱۳۹۰/۱۹/۷

۱۳۹۵/۱۰/۱۷

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :